GPS NAVIGACE

Monitoring aktuálních informací a webových zdrojů týkajících se "GPS - Global Position System". Weblog je součástí zpravodajského, vzdělávacího a informačního portálu AKA MONITOR, www.akamonitor.cz, spravovaného doc. A. Katolickým. Obsahem jsou stručně komentované odkazy na pozoruhodné zdroje informací na webu, v knihách a v časopisech. Jazyk: český,anglický a německý. Povšimněte si možnosti nastavení RSS čtečky.

Moje fotka
Jméno:
Místo: Plzeň, Czechia

Internetový publicista provozující AKA-MONITOR ISSN 1804-042X www.akamonitor.cz,.

7.09.2007

Výuka GPS na stavební fakultě VUT v Brně.

Nepochybuji o tom, že návštěvníky tohoto weblogu zaujme informace o programu výuky GPS na jedné z předních českých vysokých škol.
Název předmětu: seminář GPS / GPS Seminar
Jedná se o povinný předmět, který patří do studijního programu "Geodezie a kartografie".
Cíl předmětu
Seznámení s technologií GPS, metodikou měření a jeho početního zpracování. Získání praktických zkušeností s GPS měřením a jeho vyhodnocením.
Learning objectives and competences Acquaintance with GPS technology, methodology of measurement and data processing. Getting practical experience of GPS observation and evaluation.
Anotace předmětu
Zásady práce s aparaturou GPS.Postup měření statickou metodou a metodou stop and go.Zpracování naměřených dat softwarem SKI v systému WGS-84.Transformace dat do kartografického zobrazení.Praktické aplikace GPS v geodézii.
Annotation Practical application of GPS in geodesy. Software processing of data from measuring SKI a SKI-Pro in system WGS-84 and ETRF-89. Data transformation into cartography projection (S-JTSK). Demonstration of data processing by scientific software Bernese. Use of data from permanent stations.
Harmonogram předmětu
1. Globální systémy určování polohy.
2. Metodika GPS měření
3. Praktické aplikace GPS.
4. GPS přijímač a anténa.
5. Ukládání a přenos GPS dat.
6. Praktické GPS měření 1.
7. Praktické GPS měření 2.
8. Praktické GPS měření 3.
9. Vyhodnocení GPS dat. Transformace výsledků do S-JTSK.
10. Leica SKI and SKI-Pro GPS vyhodnocovací software.
11. Praktické GPS výpočty 1.
12. Praktické GPS výpočty 2.
13. Praktické GPS výpočty 3.
Více informací naleznete na adrese: ZDE